Переваги та можливості системи

Автор концепції платформи e-learning Moodle австралієць Мартін Доугіамас (Martin Dougiamas) вважає, що головною її метою було створення системи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, в якій враховувалися б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, коли студент (учень) це активний суб’єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись доступними йому джерелами. При цьому роль викладача (тьютора) полягає, в основному, в мотивуванні й підтримці своїх підопічних шляхом підготовки завдань для самостійного опрацювання, оцінювання результатів їх виконання, коригування знань студентів (учнів). Відповідно до основ суспільного конструктивізму, конструйоване знання найбільш ефективне, коли студенти (учні) навчаються в співпраці. Це можливо тоді, коли студент (учень) працює в групі, ділиться своїми досвідом і думками, будучи відкритим для досвіду і думок інших.

Важливою характеристикою проекту Moodle є його web-сайт, який є централізованим джерелом відомостей про систему, а також місцем для дискусій та співпраці користувачів Moodle: системних адміністраторів, викладачів, дослідників, проектувальників і розробників. Завдяки цьому Moodle підтримує інтерфейс більш ніж 80 мовами, зокрема є локалізація системи й українською мовою. Система використовується більше ніж у 60 тисячах організацій з більш ніж 200 країн світу (станом на грудень 2014 р.).

Перевагою платформи e-learning Moodle є той факт, що почавши від її появи, тобто з 1999 року, вона неодноразово була модифікована і доповнена новими рішеннями та інструментами. Програмне забезпечення платформи написано мовою PHP з використанням безкоштовних загальнодоступних баз даних (MySQL, PostgreSQL). Платформу Moodle можна встановити на будь-яку операційну систему (MS Windows, Unix, Linux).

Система Moodle відповідає всім основним критеріям, що висуваються до систем електронного навчання, зокрема таким, як: функціональність – наявність набору функцій різного рівня (форуми,· чати, аналіз активності слухачів (студентів), управління курсами та навчальними групами тощо); надійність – зручність адміністрування та управління навчанням,· простота оновлення контенту на базі існуючих шаблонів, захист користувачів від зовнішніх дій тощо; стабільність – високий рівень стійкості роботи системи стосовно· різних режимів роботи та активності користувачів; вартість – сама система безкоштовна, витрати на її впровадження,· розробку курсів і супровід – мінімальні; відсутність обмежень за кількістю ліцензій на слухачів (студентів);· модульність – наявність в навчальних курсах набору блоків матеріалу,· які можуть бути використані в інших курсах; наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального· контента, інтеграції різноманітних освітніх матеріалів різного призначення; підтримка міжнародного стандарту SCORM (Sharable Content Object· Reference Model) – основи обміну електронними курсами, що забезпечує перенесення ресурсів до інших систем; наявність системи перевірки та оцінювання знань слухачів у режимі· он-лайн (тести, завдання, контроль активності на форумах); зручність і простота використання та навігації – інтуїтивно зрозуміла· технологія навчання (можливість легко знайти меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого, спілкування з викладачем-тьютором тощо).

Система управління навчальним контентом Moodle надає можливість ВНЗ: реалізувати модульну організацію навчального процесу за вимогами Болонської декларації; реалізувати повнокомплектне науково-методичне забезпечення- дисциплін; інтегруватися ВНЗ до європейського науково-освітнього простору; включити ВНЗ до світового реєстру власників електронних форм- організації навчально-методичного процесу; створити Internet-середовище для електронних форм навчання; створити центр дистанційної освіти; забезпечити оперативний контроль навчального процесу.

Можливості та переваги, що надає застосування системи Moodle у навчальному процесі учасникам цього процесу: викладачу: мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення- дисципліни; мати зручний інструмент для обліку та контролю навчальної- діяльності студентів; встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань; мати програмне забезпечення, що задовольняє європейські стандарти з організації навчального процесу за модульною системою відповідно до Болонської декларації; використовувати текстові, графічні, аудіо- та відео-матеріали при- організації навчального процесу; бути включеним до Європейського реєстру власників авторських- курсів; швидко і зручно змінювати, розширювати, доповнювати та коригувати- навчально-методичні матеріали дисципліни; організовувати комп’ютерне тестування контролю знань студентів, застосовуючи різні за типом запитання; мати автоматизовану систему рейтингового оцінювання самостійної- роботи студентів; залучати студентів до формування навчально-методичних матеріалів з- дисципліни; мати програмне забезпечення, що захищене від не санкціонованого- доступу, змін та пошкодження (знищення); мати програмне забезпечення для виконання науково-методичних- розробок за власним вибором, послідовністю та темпом; студенту: мати доступ до логічно структурованого та укомплектованого- навчально-методичного матеріалу, що покращує умови для самостійного опанування змістом дисципліни; мати засоби для самотестування і виконання завдань та їх оцінювання- незалежно від людського фактору (викладача); особиста участь та допомога викладачу з комп’ютерного забезпечення- навчального процесу; брати реальну участь у науково-методичній роботі кафедр;- розширений доступ до Internet-ресурсів;- можливість дистанційно опановувати навчальний матеріал; достроково складати заліково-екзаменаційну сесію.

Система Moodle включає набір модулів, використання яких надає можливість співпрацювати на рівнях «студент-студент» і «студент- викладач», зокрема це такі модулі: анкета, опитування, глосарій, урок, семінар, робочий зошит, чат, форум, тест, тест у Hot Potatoes, Wiki, завдання. В системі Moodle викладач може за своїм бажанням використовувати як тематичну, так і календарну структуризацію курсу.

При тематичній структуризації курс поділяється на секції за темами. При календарній структуризації – кожний тиждень вивчення курсу являє собою окрему секцію. Така структуризація зручна при дистанційній організації навчання й надає можливість студентам правильно планувати свою навчальну роботу. Редагування змісту курсу проводиться автором курсу в довільному порядку й може легко здійснюватися безпосередньо в процесі навчання.

Досить легко до електронного курсу додаються різні елементи: Лекція, Завдання, Форум, Глосарій, Wiki, Чат і т.д.

Для кожного електронного курсу існує зручна сторінка перегляду останніх змін на курсі. Отже, система Moodle надає викладачу інструментарій для подання навчально-методичних матеріалів курсу, проведення теоретичних і практичних занять, організації як індивідуальної, так і групової навчальної діяльності студентів.

Moodle має не тільки багатофункціональний модуль для тестування, але й надає можливість оцінювати роботу студентів, що виконувалася в таких елементах курсу як Завдання, Форум, Wiki, Глосарій і т.д., причому оцінювання може здійснюватися за шкалами, створеними самим викладачем. Існує можливість оцінювання статей Wiki, глосарія, відповідей на форумі іншими учасниками курсу.

Всі оцінки можуть бути переглянуті за допомогою журналу оцінок курсу, який має багато налаштувань для відображення та групування оцінок. Завдяки розвиненій модульній архітектурі, функціональність Moodle може розширюватися сторонніми розробниками.

Крім мовної підтримки й шаблонів оформлення, Moodle надає можливість підключати такі типи модулів: • елементи курсу; • звіти адміністратора; • типи завдань; • плагіни аутентифікацій; • блоки; • формати курсів; • звіти по курсах; • поля бази даних (для елемента курсу «База даних»); • плагіни передплати на курси; • фільтри; • звіти по оцінках; • формати експорту оцінок; • формати імпорту оцінок; • портфоліо; • типи питань у тестах; • формати імпорту/експорту тестів; • звіти по тестах; • сховища файлів; • типи ресурсів; • плагіни пошуку.

Оскільки основною формою контролю знань у дистанційному навчанні є тестування, в Moodle є потужний інструментарій для створення тестів і проведення навчального й контрольного тестування. Підтримується кілька типів питань у тестових завданнях (множинний вибір, на відповідність, так/ні, короткі відповіді, есе й інше). Moodle надає користувачу багато функцій, що полегшують опрацювання результатів тестування. Можна задати шкалу оцінювання, при коректуванні викладачем тестових завдань після проходження тесту, що навчаються, існує механізм напівавтоматичного перерахування результатів. У системі підтримуються розвинені засоби статистичного аналізу результатів тестування й, що дуже важливо, складності окремих тестових питань.
Остання зміна: неділя, 20 серпень 2017, 14:51