Цей курс викладається студентам ФПН (гр. БД-16-1, БТ-16-1, ГЗ-16-1, ЕО-16-1, ЦБ-16-1)

Мета  навчальної дисципліни "Фізика" – забезпечення основ теоретичної підготовки для вивчення спеціальних профілюючих дисциплін майбутнім інженерам. Завдання – засвоєння основних фізичних явищ і законів класичної фізики і сучасної фізики, освоєння методів фізичного дослідження, ознайомлення із сучасною науковою апаратурою, формування у студентів наукового мислення, правильного розуміння меж придатності різних фізичних понять, законів, теорій, уміння оцінювати достовірність отриманих результатів, а також формування у студентів основ достатньо широкої теоретичної підготовки в галузі фізики для оволодіння прийомами і методами розв'язання конкретних задач із різних галузей фізики в застосуванні до своєї спеціальності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: знати основні закони сучасної і класичної фізики, класичні і сучасні теорії; вміти аналізувати фізичні явища і встановлювати причинні зв'язки між ними, формулювати інженерно-фізичні задачі та розв'язувати їх, давати розумну оцінку отриманих результатів.

Цей курс викладається студентам ІМТ, ІЕЕСУ і ФЕКІ  (гр. АКІТ-16-1-2, КНІТ-16-1, КІ-16-1, Е-16-2-3, АТ-16-1, ГМ-16-1, ПМ-16-1)